• ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ในปัจจุบัน แบ่งตามสาขาวิชา
ระดับชั้น
สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
การบัญชีการบัญชี
2
23
25
ปวช. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
7
10
ปวช. 1
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
30
4
34
ปวช. 1
ช่างยนต์ยานยนต์
83
0
83
ปวช. 1
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
12
5
17
ปวช. 2
การบัญชีการบัญชี
2
14
16
ปวช. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
6
9
ปวช. 2
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
22
2
24
ปวช. 2
ช่างยนต์ยานยนต์
62
0
62
ปวช. 2
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
4
2
6
ปวช. 3
การบัญชีการบัญชี
0
23
23
ปวช. 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
5
8
ปวช. 3
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
22
0
22
ปวช. 3
ช่างยนต์ยานยนต์
74
1
75
ปวช. 3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
26
4
30
ปวส. 1
การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า
2
8
10
ปวส. 1
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
11
0
11
ปวส. 1
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
36
0
36
ปวส. 1
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
4
1
5
ปวส. 1
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
18
2
20
ปวส. 1
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
15
1
16
ปวส. 2
การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า
2
11
13
ปวส. 2
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
59
0
59
ปวส. 2
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
34
3
37
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
5
0
5


• ผลรวมจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ในปัจจุบัน แบ่งตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
130
39
169
ปวช. 2
93
24
117
ปวช. 3
125
33
158
ปวส. 1
86
12
98
ปวส. 2
100
14
114
รวม
534
122
656