ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 8/08/2557 ]กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕จ  [  95 ครั้ง ]
 
   
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคสารภี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ในวัน ศุกร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 8/08/2557 ]การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Taiwan Shoufu University  [  70 ครั้ง ]
 
   

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Taiwan Shoufu University เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามสาขางานต่างๆ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗


       

 [ 21/07/2557 ]ร่วมพิธีถวายราชดุดีและทบทวนคำปฎิญาณวันลูกเสืออากาศครบรอบปีที่ ๕๐  [  106 ครั้ง ]
 
   กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชดุดีและทบทวนคำปฎิญาณวันลูกเสืออากาศครบรอบปีที่ ๕๐ ณ กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
       

 [ 10/07/2557 ]กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗  [  219 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดป่าแคโยง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีคณะผู้บริการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน
       

 [ 7/07/2557 ]ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน  [  145 ครั้ง ]
 
   

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ทำการต้อนรับคณะ  National tseng-Wen Senior Home Economic & Commercial Vocational High School, National Chiatung Agricultural Vocational Senior High School, National Kangshan Agricultural & Industrial Vocational Senior High School, National Cishan Agricultural & Industrial Vocational Senior High School, National Feng-Hsin Senior High School and Rotary Club,Taiwan  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗   ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี


       

 [ 1/07/2557 ]การประเมินโครงการสร้างเสริมคุรภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ภาคเหนือ  [  123 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสร้างเสริมคุรภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการได้ทำการตรวจหลักฐาน/ร่องรอยเอกสาร โครงการต่างๆ ในการนี้นายวิศาล  วัชรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ผลงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการได้รับทราบ


       

 [ 30/06/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน  [  107 ครั้ง ]
 
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี นักศึกษา นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายณัฐภพ ยองเพชร นายภานุวัฒน์ ศรีรักษา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 โดย “วันนักประดิษฐ์”มีเป้าหมายอันสำคัญในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ ตลอดจน เยาวชน นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจการประดิษฐ์ ดังนั้น จึงเป็นที่มุ่งหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพียงกัน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมรการพัฒนาประเทศ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในประเทศอย่างกว้างขวาง และเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป
       

 [ 28/06/2557 ]การประกวดร้องเพลงและประกวดดาวเดือน ต้านภัยยาเสพติด  [  145 ครั้ง ]
 
   โครงการประกวดร้องเพลงและประกวดดาวเดือน ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการ To Be Number One มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ไทยสากล ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักศึกษาจากทุก ๆ สาขาวิชาให้ความสนใจและเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก
       

 [ 28/06/2557 ]กิจกรรมวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ  [  152 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ลานพระวิษณุและอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาซึ่งในพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมได้จัดชุดเครื่องเซ่นบวงสรวงต่างๆ อย่างครบครัน ประกอบไปด้วยชุดบายศรี ผลไม้ต่าง ๆ เครื่องสังเวย เครื่องมัจจะมังสาหาร และพราหมณ์เสกแป้งเจิม-ทำน้ำมนต์ สำหรับเจิมเครื่องมือและเหล่าศิษย์ และพิธีครอบแด่สานุศิษย์ พิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์ และมีการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อนำมาไหว้ครู ซึ่งเครื่องสักการะในวันไหว้ครู เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนโยน ความดีงามที่แสดงต่อครู อาจารย์
       

 [ 24/06/2557 ]การอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับ อศจ เชียงใหม่  [  110 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยได้รับเกียรติจากนายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มาเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

       

 [ 15/06/2557 ]การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557  [  179 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี นำด้วย รองผู้อำนวยการนายสุวศิน ปูนพโก นำทีมนักกีฬาตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประเภทกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน มี ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย มวยไทย และมวยสากล
       

 [ 16/05/2557 ]ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์  [  258 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องบันทึกระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาเข้าให้การต้อนรับ
       

 [ 6/05/2557 ]การประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  [  272 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนดี เรียนฟรี  ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนองนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
       

 [ 6/05/2557 ]การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  342 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาในระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยมีท่านรองผู้อำนวยการนายสุวศิน บุพพโกได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน และได้รับเกียรติจากงานจราจร สภ.สารภี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานจราจร และบุคลากรจากโรงพยาบาลสารภีมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคเอดส์ ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๑
       

 [ 11/04/2557 ]อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน  [  256 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ศูนย์ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ จุดบริการประชาชนแขวงการทางที่ ๒ ใต้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในการเปิดศูนย์บริการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสถิต เลาหเจริญยศ รองอธิบดีกรมทางหลวง นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ให้การตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
       

 [ 10/04/2557 ]ประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะอดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ  [  219 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดงานประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะอดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความเคารพ ต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ   เพื่อแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองเนื่องในวันวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 10/04/2557 ]การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  152 ครั้ง ]
 
   ทางวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยได้สรุปโครงการ ผลงาน รางวัลดีเด่นต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับทางคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
       

 [ 19/03/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556(Ene  [  350 ครั้ง ]
 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556(Energy Innovation for Green Globe 2013) ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2557 ณ โรงไฟฟ้าบางประกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.นายณัฐภพ ยองเพชร 2.นายทักษกร น้อยพรม และ 3.นายกมล แสงคำ โดยมีครูที่ปรึกษาคือ นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ และนายสุภาพ ไหวหลวง
       

 [ 3/03/2557 ]การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  [  403 ครั้ง ]
 
   
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อม ความเข้าใจ การปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกประสบการณ์ โดยมีนายสุรศักดิ์  เทียบรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายอานันต์  เตจะติ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 3/03/2557 ]นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ  [  388 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 ครูที่ปรึกษา ครูกฤษณะ มีสุข ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ไฟกระพริบจราจรควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว และได้นำสิ่งประดิษฐ์ร้านค้าตาสับปะรด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อเทคโนโลยีแจ้งเตือนและรักษาความปลอดภัย นำเสนอผลงานในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง CGV HALL โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และได้รับทุนเพื่อต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์
       

มีจำนวนทั้งหมด 299 รวมทั้งหมด : 15 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.225.1.70

+
ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
49
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1009
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
13022
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
73876
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater