ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 27/01/2558 ]มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีและครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557  [  35 ครั้ง ]
 
   นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติ ในการนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับครู กฤษณะ มีสุข ครูสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น จากคุรุสภาอีกด้วย
       

 [ 25/01/2558 ]กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕  [  110 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว และนายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อท่านประธานได้รับทราบ ในการนี้ได้มีนักวิ่งจากชมรมต่างๆ เข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

       

 [ 25/01/2558 ]การประเมินนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  45 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ส่งนางสาวสมฤดี  สุวรรณรัตน์ เข้ารับการประเมินนักเรียนนักศึกษา ระดับภาค เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ซึ่งนางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ตลอดจนผลงานระดับชาติได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Horner Awards จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
       

 [ 22/01/2558 ]การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  77 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดเล็กเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาค ในการนี้ทางคณะกรรมการได้ชมการแสดงต้อนรับ นิทรรศการทางวิชาการต่างๆ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานของนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 19/01/2558 ]การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสารภี กับ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง  [  89 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้จัดกิจกรรมวันครู และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสารภีกับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท กีฬามหาสนุก เพื่อส่งเสริมให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองสถาบันได้ออกกำลัง สุขภาพแข็งแรง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี


       

 [ 19/01/2558 ]การเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน  [  46 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน ในงานเทิดไท้องค์ราชัน มุ่งมั่นเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสานภูมิปัญญาไทย ชุมชนร่วมใจพัฒนา แนะแนวการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดง ผลงานทางวิชาการของนักเรียน ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร
       

 [ 12/01/2558 ]กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘  [  112 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิในใจชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข รวมทั้งให้เด็กและผู้ปกครองได้มีเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

       

 [ 26/12/2557 ]อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน  [  106 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมเปิดโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถพร้อมใช้ปลอดภัยแน่นอน" ร่วมกับกรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสารภี และหน่วยงานต่างๆ ณ จุดบริการประชาชนแขวงการทางที่ ๒ ใต้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะ ประสานบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานกล่าวเปิด และตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนของวิทยาลัยเทคนิคสารภี


       

 [ 26/12/2557 ]กิจกรรมงานวันคริสต์มาสและกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘  [  139 ครั้ง ]
 
   
ทางงานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีการแสดงของนักศึกษาของแต่ละแผนก การแลกของขวัญ อื่นๆ อีกมากมาย และได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

       

 [ 26/12/2557 ]ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่  [  97 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ นำโดย นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะรองผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีพระสงฆ์รับนิมนต์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
       

 [ 26/12/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคเหนือ  [  88 ครั้ง ]
 
   

วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยได้นำสิ่งประดิษเข้าร่วม การแข่งขันสองรายการ ในงาน การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ" ระดับภาคเหนือ  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ " อันดับสอง "  สิ่งประดิษฐ์ประเภท ที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต


       

 [ 13/12/2557 ]กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  [  133 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ซึ่งเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการนี้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร


       

 [ 9/12/2557 ]จิตอาสา ทำความสะอาดถนน เชียงใหม่-ลำพูน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557  [  100 ครั้ง ]
 
   จิตอาสา ทำความสะอาดถนน เชียงใหม่-ลำพูน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557
       

 [ 9/12/2557 ]เข้ากิจกรรมวันพ่อ ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี 2557  [  71 ครั้ง ]
 
   เข้ากิจกรรมวันพ่อ ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี 2557
       

 [ 1/12/2557 ]กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  [  217 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
       

 [ 19/11/2557 ]การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสารภี  [  184 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสารภี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
       

 [ 30/10/2557 ]ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด  [  213 ครั้ง ]
 
   ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานในการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด ให้แก่สถานีตำรวจสารภี โดยมี พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจสารภี เป็นผู้รับมอบ โดย นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้นำความรู้ที่เรียน สร้างสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด ในโครงการปัญญาชนคนทำดี ปี 2 “วิชานี้ไม่มี “A” มีแต่ “ดี” ของมูลนิธิเอสซีจี เพื่อช่วยเหลือสังคมในการแจ้งภัยให้แก่ชุมชน ในพื้นที่อำเภอสารภี โดยมี สวทช.ภาคเหนือ และตำรวจสารภีให้การสนับสนุนในการลงพื้นที่ ตำแหน่งสถานที่ที่ติดตั้งสิ่งประดิษฐ์ และเฝ้าติดตามดูแลในระบบส่วนกลางระบบแจ้งภัยตาสับปะรด เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแจ้งภัยให้กับชุมชน ห้างร้าน โดย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาพัฒนาให้เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเพื่อคอยดูแลติดตามผ่านทางกล้องวงจรปิด IP Camera สถานที่ที่นำสิ่งประดิษฐ์ไปติดตั้งต้องมีการระบุตำแหน่งพิกัด GPS (latitude, longitude) กำหนดชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร โดยมีการกำหนดค่าที่ง่ายผ่านทางส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface, GUI ) ของเครื่อง เมื่อบันทึกค่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบส่วนกลาง ซึ่งระบบส่วนกลางจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่นำสิ่งประดิษฐ์ไปติดตั้ง เมื่อคลิกข้อมูลในระบบจะสามารถดูภาพเหตุการณ์ในตำแหน่งต่างๆ ผ่านทางกล้องวงจรปิด IP Camera พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกภาพและปรับตำแหน่งของกล้องให้หมุนตามที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้กดปุ่ม Emergency Button สิ่งประดิษฐ์จะทำการส่งข้อมูลไปยังระบบส่วนกลางพร้อมถ้าแสดงตำแหน่งพิกัดสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปติดตั้งในเขตพื้นที่ชุมชนในเขตอำเภอสารภี จำนวน 10 จุด
       

 [ 27/10/2557 ]การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  178 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันปิยมหาราชในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอสารภี นายวรกิตติ ศรีทิพากร เป็นประธานในพิธี
       

 [ 7/10/2557 ]ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการท่านใหม่  [  229 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมต้อนรับนายจตุรนต์ แสนโซ้ง รองผู้อำนวยการท่านใหม่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และพร้อมกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
       

 [ 25/09/2557 ]การประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  [  204 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
       

มีจำนวนทั้งหมด 326 รวมทั้งหมด : 17 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.144.251.157

+
ขณะนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
63
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1298
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
1298
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
82965
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater