ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 23/03/2558 ]พิธีมอบประกาศนียบัตร แผนกวิชาเสริมสวย  [  44 ครั้ง ]
 
   แผนกวิชาเสริมสวย วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยอาจารย์ยงยุทธ วิริยะพานิชภักดี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 17/03/2558 ]การดำเนินโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง  [  58 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม, โรงเรียนสบเมยวิทยาคม, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑, โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว 
       

 [ 27/02/2558 ]รับมอบเกียรติบัตร จากโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่  [  143 ครั้ง ]
 
   

นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เข้าร่วมงานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล ครั้งที่ ๑๕ “บูรณาการค่านิยม ชื่นชมอาชีพ สู่การดำรงชีวิต” ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ และในครั้งนี้ ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูล  
ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับวิทยาลัยเทคนิคสารภี ที่ให้การสนับสนุน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน


       

 [ 24/02/2558 ]พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  374 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 24/02/2558 ]ทำบุญวิทยาลัยเทคนิคสารภี(วันสถาปนา)  [  113 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการทำบุญวิทยาลัยเทคนิคสารภี(วันสถาปนา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานจุดธูปเทียน
       

 [ 23/02/2558 ]กีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  197 ครั้ง ]
 
   
ทางงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกีฬาสีภายวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุวศิน  บุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

       

 [ 10/02/2558 ]รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสุดยอดนวัตนกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557  [  137 ครั้ง ]
 
    ในวันนี้ 8 ก.พ. 2558 เวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน ถ้วยรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดสุดยอดนวัตนกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวด ประเภทที่ 1 ระบบแจ้งเตือนตาสับปะรด ผลการประกวด สิ่งประดิษฐ์ ระบบแจ้งเตือนตาสับปะรด ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้อันดับที่ 5 ระดับเหรียญเงิน โดยมี นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายกนกพล แซ่หวู่ นายณัฐภพ ยองเพชร นายธนพล จัมปามาลา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข นายชัยวัตร การะเกษ
       

 [ 30/01/2558 ]พิธีพระราชทานเข็ม "ส.ธ."  [  148 ครั้ง ]
 
   พิธีพระราชทานเข็ม "ส.ธ." เนื่องในวโรกาศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดอาคาร "รัตนาทร" ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
       

 [ 27/01/2558 ]มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีและครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557  [  155 ครั้ง ]
 
   นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติ ในการนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับครู กฤษณะ มีสุข ครูสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น จากคุรุสภาอีกด้วย
       

 [ 25/01/2558 ]กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕  [  252 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว และนายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อท่านประธานได้รับทราบ ในการนี้ได้มีนักวิ่งจากชมรมต่างๆ เข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

       

 [ 25/01/2558 ]การประเมินนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  131 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ส่งนางสาวสมฤดี  สุวรรณรัตน์ เข้ารับการประเมินนักเรียนนักศึกษา ระดับภาค เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ซึ่งนางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ตลอดจนผลงานระดับชาติได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Horner Awards จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
       

 [ 22/01/2558 ]การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [  165 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดเล็กเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาค ในการนี้ทางคณะกรรมการได้ชมการแสดงต้อนรับ นิทรรศการทางวิชาการต่างๆ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานของนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 19/01/2558 ]การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสารภี กับ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง  [  164 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้จัดกิจกรรมวันครู และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสารภีกับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท กีฬามหาสนุก เพื่อส่งเสริมให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองสถาบันได้ออกกำลัง สุขภาพแข็งแรง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี


       

 [ 19/01/2558 ]การเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน  [  104 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน ในงานเทิดไท้องค์ราชัน มุ่งมั่นเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสานภูมิปัญญาไทย ชุมชนร่วมใจพัฒนา แนะแนวการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดง ผลงานทางวิชาการของนักเรียน ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร
       

 [ 12/01/2558 ]กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘  [  186 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิในใจชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข รวมทั้งให้เด็กและผู้ปกครองได้มีเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

       

 [ 26/12/2557 ]อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน  [  158 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมเปิดโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถพร้อมใช้ปลอดภัยแน่นอน" ร่วมกับกรมทางหลวง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสารภี และหน่วยงานต่างๆ ณ จุดบริการประชาชนแขวงการทางที่ ๒ ใต้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะ ประสานบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานกล่าวเปิด และตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนของวิทยาลัยเทคนิคสารภี


       

 [ 26/12/2557 ]กิจกรรมงานวันคริสต์มาสและกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘  [  201 ครั้ง ]
 
   
ทางงานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีการแสดงของนักศึกษาของแต่ละแผนก การแลกของขวัญ อื่นๆ อีกมากมาย และได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

       

 [ 26/12/2557 ]ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่  [  148 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ นำโดย นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะรองผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีพระสงฆ์รับนิมนต์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
       

 [ 26/12/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคเหนือ  [  175 ครั้ง ]
 
   

วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยได้นำสิ่งประดิษเข้าร่วม การแข่งขันสองรายการ ในงาน การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ" ระดับภาคเหนือ  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ " อันดับสอง "  สิ่งประดิษฐ์ประเภท ที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต


       

 [ 13/12/2557 ]กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  [  199 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ซึ่งเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการนี้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร


       

มีจำนวนทั้งหมด 334 รวมทั้งหมด : 17 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.205.68.5

+
ขณะนี้
:
34
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
154
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
841
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
3685
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6817
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
88484
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater