ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 29/07/2558 ]กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘  [  81 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดป่าแคโยง วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม  ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน


       

 [ 28/07/2558 ]การดำเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  [  31 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา โดยขอรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว แล้วนำมาให้นักเรียนซ่อมแซมให้ใช้งานได้ มอบให้กับผู้ยากไร้ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวโรกาศมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครบรอบ ๖๓ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศบาลตำบลสันนาเม็งมากล่าวต้อนรับ และนายสุวศิน  ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
       

 [ 24/07/2558 ]การสัมมนาพัฒนาการฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  [  46 ครั้ง ]
 
   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการสัมมนาพัฒนาการฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 18/07/2558 ]นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้ารับรางวัลพระราชทาน โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ประจ  [  73 ครั้ง ]
 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานรางวัล โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งนางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัล ในระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยมีนายวัชพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และครูได้ร่วมแสดงความยินดี
       

 [ 3/07/2558 ]กิจกรรมวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ  [  212 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพระวิษณุและอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาซึ่งในพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมได้จัดชุดเครื่องเซ่นบวงสรวงต่างๆ อย่างครบครัน ประกอบไปด้วยชุดบายศรี ผลไม้ต่าง ๆ เครื่องสังเวย เครื่องมัจจะมังสาหาร และพราหมณ์เสกแป้งเจิม-ทำน้ำมนต์ สำหรับเจิมเครื่องมือและเหล่าศิษย์ และพิธีครอบแด่สานุศิษย์ พิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์ และมีการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อนำมาไหว้ครู ซึ่งเครื่องสักการะในวันไหว้ครู เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนโยน ความดีงามที่แสดงต่อครู อาจารย์
       

 [ 25/06/2558 ]เข้าร่วมงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อำเภอสารภี  [  134 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไ้ด้เข้าร่วมเดินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาศที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานยังมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด
       

 [ 23/06/2558 ]พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  [  115 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  โดยได้รับเกียรติจากนายอดุลย์  ฮวกนิล นายอำเภอสันทรายมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อท่านประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง นำโดยนายนันทพล  พงศธรวิสุทธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง และมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ในครั้งนี้ด้วย

       

 [ 22/06/2558 ]การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  121 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ประเภทกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน มี ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย มวยไทย มวยสากลและกีฑา

       

 [ 19/06/2558 ]การอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับ อศจ เชียงใหม่  [  107 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่


       

 [ 19/06/2558 ]การอบรมเผยแพร่ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน  [  88 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีร่วมกับเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดการอบรมเผยแพร่ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 19/06/2558 ]การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  70 ครั้ง ]
 
   
ทางงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ทำการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 22/05/2558 ]พิธีเปิดโครงการ "SRPTC Youth Corner"  [  215 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมกับองค์การพีเอช-เจแปน ประเทศไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ได้ทำพิธีเปิดโครงการ "SRPTC Youth Corner" ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๒ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านกงสุลใหญ่ซินยา อาโอกิ ท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียน นำโดยนายสุรศักดิ์  เทียบรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
       

 [ 6/05/2558 ]ออกศูนย์บริการช่วยเหลือชาวชุมชนสุสานช้างคลาน เชียงใหม่ ที่เกิดเหตุเพลิงใหม้  [  184 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี นำโดยนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู นักศึกษา ออกบริการช่วยเหลือชาวชุมชนสุสานช้างคลาน เชียงใหม่ ที่ประสบเหตุเพลิงใหม้ชุมชน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
       

 [ 6/05/2558 ]การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (วันที่ ๒  [  238 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม Walk Rally จำนวน 12 ฐาน
       

 [ 4/05/2558 ]การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  254 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาในระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท่านรองผู้อำนวยการนายสุวศิน บุพพโก ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน และได้รับเกียรติจากงานจราจร สภ.สารภี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และบุคลากรจากโรงพยาบาลสารภีมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคเอดส์ ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๑
       

 [ 4/05/2558 ]การลงทะเบียนรายงานตัวและมอบเงินเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  [  205 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการลงทะเบียน รายงานตัวและมอบเงินเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

       

 [ 18/04/2558 ]ตรวจเยี่ยมศูนย์ ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย  [  186 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย " ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หน่วยบริการประชาชน ตู้ยามป่าแดด สภ.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ พ.ต.อ.กิติสาร แก้วประดับ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี นายอารักษ์ เทพศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ คณะตรวจประเมินกิจกรรม สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสารภี พร้อมคณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ
       

 [ 10/04/2558 ]ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย  [  153 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ อาชีวะอาสา เดินทางปลอดภัย " ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หน่วยบริการประชาชน ตู้ยามป่าแดด สภ.สารภี ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นจุดบริการจุดแรกก่อนเข้าเมืองเชียงใหม่ ในการเปิดศูนย์บริการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคสารภี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการต่อท่านประธาน

       

 [ 10/04/2558 ]ประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะอดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ  [  177 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดงานประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะอดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อแสดงความเคารพ ต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองเนื่องในวันวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 10/04/2558 ]การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  112 ครั้ง ]
 
   ทางวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้สรุปโครงการ ผลงาน รางวัลดีเด่นต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้กับทางคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณา ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
       

มีจำนวนทั้งหมด 354 รวมทั้งหมด : 18 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
107.21.175.43

+
ขณะนี้
:
14
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
38
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
39
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
182
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
17312
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
98979
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater