ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 


ค้นหา

 [ 12/08/2558 ]เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓  [  121 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะพร้อมกับข้าราชการหน่วยงานต่างๆ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนอำเภอสารภี ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 12/08/2558 ]กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  108 ครั้ง ]
 
   
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ในวัน อังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 7/08/2558 ]โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  [  108 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคสารภีมีความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยง ห่างไกลต่อต้านยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคสารภี ในการนี้นักเรียนนักศึกษาร่วมกันบริจาคเลือดให้กับสภากาชาติไทย
       

 [ 6/08/2558 ]ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา  [  119 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศาล  วัชรินทร์  รองผู้อำนวยการฝ่ายงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสารภี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน


       

 [ 29/07/2558 ]กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘  [  175 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดป่าแคโยง วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม  ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน


       

 [ 28/07/2558 ]การดำเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  [  87 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา โดยขอรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว แล้วนำมาให้นักเรียนซ่อมแซมให้ใช้งานได้ มอบให้กับผู้ยากไร้ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวโรกาศมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครบรอบ ๖๓ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศบาลตำบลสันนาเม็งมากล่าวต้อนรับ และนายสุวศิน  ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
       

 [ 24/07/2558 ]การสัมมนาพัฒนาการฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  [  101 ครั้ง ]
 
   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการสัมมนาพัฒนาการฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 18/07/2558 ]นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้ารับรางวัลพระราชทาน โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ประจ  [  117 ครั้ง ]
 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานรางวัล โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งนางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัล ในระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยมีนายวัชพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และครูได้ร่วมแสดงความยินดี
       

 [ 3/07/2558 ]กิจกรรมวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ  [  250 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพระวิษณุและอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาซึ่งในพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมได้จัดชุดเครื่องเซ่นบวงสรวงต่างๆ อย่างครบครัน ประกอบไปด้วยชุดบายศรี ผลไม้ต่าง ๆ เครื่องสังเวย เครื่องมัจจะมังสาหาร และพราหมณ์เสกแป้งเจิม-ทำน้ำมนต์ สำหรับเจิมเครื่องมือและเหล่าศิษย์ และพิธีครอบแด่สานุศิษย์ พิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์ และมีการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อนำมาไหว้ครู ซึ่งเครื่องสักการะในวันไหว้ครู เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนโยน ความดีงามที่แสดงต่อครู อาจารย์
       

 [ 25/06/2558 ]เข้าร่วมงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อำเภอสารภี  [  176 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ไ้ด้เข้าร่วมเดินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาศที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานยังมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด
       

 [ 23/06/2558 ]พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  [  140 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  โดยได้รับเกียรติจากนายอดุลย์  ฮวกนิล นายอำเภอสันทรายมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อท่านประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลตำบลสันนาเม็ง นำโดยนายนันทพล  พงศธรวิสุทธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง และมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ในครั้งนี้ด้วย

       

 [ 22/06/2558 ]การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  148 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ประเภทกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน มี ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย มวยไทย มวยสากลและกีฑา

       

 [ 19/06/2558 ]การอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับ อศจ เชียงใหม่  [  132 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมและแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่


       

 [ 19/06/2558 ]การอบรมเผยแพร่ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน  [  116 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีร่วมกับเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดการอบรมเผยแพร่ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 19/06/2558 ]การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  99 ครั้ง ]
 
   
ทางงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ทำการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติด ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 22/05/2558 ]พิธีเปิดโครงการ "SRPTC Youth Corner"  [  237 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมกับองค์การพีเอช-เจแปน ประเทศไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ได้ทำพิธีเปิดโครงการ "SRPTC Youth Corner" ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๒ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านกงสุลใหญ่ซินยา อาโอกิ ท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียน นำโดยนายสุรศักดิ์  เทียบรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
       

 [ 6/05/2558 ]ออกศูนย์บริการช่วยเหลือชาวชุมชนสุสานช้างคลาน เชียงใหม่ ที่เกิดเหตุเพลิงใหม้  [  216 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี นำโดยนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู นักศึกษา ออกบริการช่วยเหลือชาวชุมชนสุสานช้างคลาน เชียงใหม่ ที่ประสบเหตุเพลิงใหม้ชุมชน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
       

 [ 6/05/2558 ]การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (วันที่ ๒  [  264 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม Walk Rally จำนวน 12 ฐาน
       

 [ 4/05/2558 ]การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  285 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักศึกษาในระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท่านรองผู้อำนวยการนายสุวศิน บุพพโก ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน และได้รับเกียรติจากงานจราจร สภ.สารภี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และบุคลากรจากโรงพยาบาลสารภีมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคเอดส์ ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๑
       

 [ 4/05/2558 ]การลงทะเบียนรายงานตัวและมอบเงินเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  [  234 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการลงทะเบียน รายงานตัวและมอบเงินเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

       

มีจำนวนทั้งหมด 358 รวมทั้งหมด : 18 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.227.125.200

+
ขณะนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
27
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
76
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1214
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
18344
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
100011
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater