ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 30/01/2559 ]กีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  369 ครั้ง ]
 
   ทางงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกีฬาสีภายวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุวศิน บุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
       

 [ 24/01/2559 ]เปิดบ้านวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  280 ครั้ง ]
 
   ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการ"เปิดบ้านวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" โดยได้รับเกียรติจากท่านศิริพร กิจเกื้อกูล มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้คำแนะนำ ข้อคิดต่างๆ และนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อท่านประธาน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารวมงานเป็นจำนวนมาก เข้าเยี่ยมชมผลงานทางด้านวิชาการ ของแต่ล่ะแผนก สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ กิจกรรมโครงการ ๑๐๘ อาชีพ
       

 [ 24/01/2559 ]การพัฒนาความร่วมมือ (สัมมนาครูแนะแนวของโรงเรียนสังกัด สพฐ.)  [  93 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินการพัฒนาความร่วมมือ (สัมมนาครูแนะแนวของโรงเรียนสังกัด สพฐ.) โดยได้รับความสนใจจากคณะครูแนะแนวของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เข้าร่วมงานดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านศิริพร กิจเกื้อกูล มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้คำแนะนำ ข้อคิดต่างๆ ให้กับผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 24/01/2559 ]การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  140 ครั้ง ]
 
   
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดเล็กเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาค ในการนี้ทางคณะกรรมการได้ชมการแสดงต้อนรับ นิทรรศการทางวิชาการต่างๆ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานของนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 24/01/2559 ]การยกย่องเชิดชูเกียรติข้ารากรครูและบุคลากรดีเด่น  [  118 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้ารากรครูและบุคลากรดีเด่น เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญกำลังใจสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 24/01/2559 ]การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  [  78 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีและโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันทั้ง ๒ แห่ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองรับเป็นเจ้าภาพ ภายในงานมีการแข่งขันกีฬามหาสนุกหลายๆ ชนิด สร้างความสนุกสนานให้กับบุคลากรเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
       

 [ 14/01/2559 ]การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี  [  338 ครั้ง ]
 
   
ทางวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้สรุปโครงการ ผลงาน รางวัลดีเด่นต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะปฏิบัติในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับทางคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

       

 [ 9/01/2559 ]กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙  [  262 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิในใจชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข รวมทั้งให้เด็กและผู้ปกครองได้มีเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
       

 [ 8/01/2559 ]วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  [  193 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เปิดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ในการได้รับเกียรติจากนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยฯ

       

 [ 7/01/2559 ]ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙  [  230 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ นำโดย นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะรองผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีพระสงฆ์รับนิมนต์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

       

 [ 4/01/2559 ]คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการท  [  315 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา ในการนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานทางด้านวิชาการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา
       

 [ 29/12/2558 ]อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน  [  264 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมเปิดโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถพร้อมใช้ปลอดภัยแน่นอน" ณ จุดบริการประชาชนแขวงการทางที่ ๒ ใต้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจากนายคุณวัฒน์     สุคันธะกุล นายอำเภอสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิด และตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนของวิทยาลัยเทคนิคสารภี


       

 [ 25/12/2558 ]กิจกรรมงานวันคริสต์มาสและกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙  [  319 ครั้ง ]
 
   
ทางงานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีการแสดงของนักศึกษาของแต่ละแผนก การแลกของขวัญ อื่นๆ อีกมากมาย และได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

       

 [ 23/12/2558 ]การเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ จากคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี หนานหนิง ประเทศจีน  [  307 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ทำการต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี เมืองหนานหนิง จากประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน นิทรรศการต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 22/12/2558 ]การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  [  290 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดเล็กเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ในการนี้ทางคณะกรรมการได้ชมการแสดงต้อนรับ นิทรรศการทางวิชาการต่างๆ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานของนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 16/12/2558 ]กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  [  444 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งส่งเสริม สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในกลุ่ม

       

 [ 16/12/2558 ]กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  [  268 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ซึ่งเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการนี้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร
       

 [ 4/12/2558 ]รางวัล Horner Awards ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  [  770 ครั้ง ]
 
   สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับรางวัล Horner Awards การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในครัวเรือน จากงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
       

 [ 25/11/2558 ]โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘  [  733 ครั้ง ]
 
   ทางงานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ในการได้รับเกียรติจากนายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมากในการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 20/11/2558 ]พิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  [  713 ครั้ง ]
 
   
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ณ ศูนย์เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้กล่าวต้อนรับนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี และนายศุวสิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อท่านประธานในพิธี

       

มีจำนวนทั้งหมด 373 รวมทั้งหมด : 19 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
ผู้อำนวยการ

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
107.20.5.218

+
ขณะนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
59
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
720
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
2762
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
108041
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater